Souhlas se zpracováním OÚ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Pavla Vodáková, IČO 01916254, se sídlem Lipová 1316, 665 01 Rosice (dále jen „správce“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 Osobní údaje, které poskytnete, bude správce zpracovávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 Vaše osobní údaje poskytujete správci zcela dobrovolně, nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje neposkytnete, nebudou Vám zasílána obchodní sdělení, k jejichž odběru se tímto souhlasem přihlašujete.

 Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s požadavkem na zasílání newsletterů – identifikační (jméno, příjmení), kontaktní (fakturační a doručovací adresa, e-mail, telefon).

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tzv. newsletterů, souvisejících se zbožím nabízeným správcem.

 Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na tomto Vašem souhlasu a jsou nezbytné pro naplnění účelu přímého marketingu.

 Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu, po dobu 2 let od prvního přihlášení se k odběru obchodních sdělení.

 Odvolání souhlasu

Tento Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailu na adresu: info@latkychameleon.cz, nebo písemně na adresu: Látky chameleon, R-PLACEO, Pavla Vodáková, Palackého náměstí 1600, 665 01 Rosice. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Příjemci – osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

Kromě správce mají k Vašim osobním údajům přístup osoby zajišťující služby spojené s provozováním e-shopu, společnost Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů máte kromě práva odvolat souhlas dále právo:

-        požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům,

-        na opravu poskytnutých osobních údajů,

-        na výmaz poskytnutých osobních údajů

-        na omezení zpracování osobních údajů,

-        podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

-        na přenos osobních údajů na jiného správce,

-        vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

 Výše uvedená práva můžete uplatnit elektronicky prostřednictvím e-mailu: info@latkychameleon.cz, nebo písemně na adresu: Látky chameleon, R-PLACEO, Pavla Vodáková, Palackého náměstí 1600, 665 01 Rosice. V případě uplatnění některého z výše uvedených práv, má správce právo po Vás požadovat jednoznačné ověření Vaší totožnosti.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy.
  2. Vaše osobní údaje nepředáváme žádným dalším příjemcům kromě výše uvedených a o Vašich osobních údajích zachováváme mlčenlivost.
  3. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účel, pro nějž byl udělen souhlas.
  4. Správce přijal taková bezpečnostní a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
  5. Provozovatel e-shopu pro správce technicky zabezpečuje ochranu zpracovávaných osobních údajů, tak aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.